Επί Θητεία Επίκουρος Καθηγητής

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωργία – Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα», στο επιστημονικό πεδίο «Αγροτική Παραγωγή και Οικονομία», στη θεματική περιοχή «Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:«Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων βιώσιμης παραγωγής σε φυτικά είδη υψηλής θρεπτικής αξίας, φυτικά είδη που συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και φυτικά είδη με βιομηχανική και κτηνοτροφική χρήση. Βιομετρική ανάλυση εδαφικών και κλιματικών παραμέτρων, αγρονομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας με στόχο την βελτιστοποίηση των αποδόσεων, την προσαρμογή σε αβιοτικές καταπονήσεις και την κλιματική αλλαγή και τη βελτίωση ποιότητας και διατροφικής αξίας των τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη συστημάτων μειωμένων εισροών- αυξημένης αποτελεσματικότητας χρήσης εισροών. Καινοτόμες καλλιέργειες σε σύγχρονα γεωργικά συστήματα στα πλαίσια της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της βιώσιμης αγροτικής οικονομίας και αειφορίας».
Κωδ. Θέσης
APP41344
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Εφαρμοσμένη Γεωργία – Βιώσιμα Γεωργικά Συστήματα
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-05
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
13/06/2024
Λήξη προκήρυξης
13/08/2024