ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός και
Χωροταξικός Σχεδιασμός»
Κωδ. Θέσης
APP41223
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός
Τμήμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-06-03
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
07/06/2024
Λήξη προκήρυξης
07/08/2024