ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επί Θητεία

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή Επί Θητεία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με έμφαση στην Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα» ενισχύει την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας θεραπεύοντας το πεδίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα πρόληψης στοχεύοντας στην προαγωγή υγείας του πληθυσμού (άτομο, οικογένεια, κοινότητα). Οι υπηρεσίες τις Π.Φ.Υ. αφορούν στην εκτίμηση αναγκών υγείας, στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής υγείας και γενικότερα στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο. Σκοπός είναι η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών και παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας στην κοινότητα, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την μείωση των ανισοτήτων.
Κωδ. Θέσης
APP41202
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με έμφαση στην Προαγωγή Υγείας στην Κοινότητα».
Τμήμα
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024