ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλίοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές Πρόσβασης ψηφιακών αποθετηρίων», αφορά τις πολιτικές πρόσβασης που εφαρμόζονται σε αποθετήρια και απευθύνονται στους τελικούς χρήστες. Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν τις δυνατότητες πρόσβασης στο περιεχόμενο και στα μεταδεδομένα, αλλά και τις δυνατότητες αυτοαρχειοθέτησης, δηλαδή, της υποβολής περιεχομένου και μεταδεδομένων από τους ίδιους τους δημιουργούς (συγγραφείς). Οι πολιτικές πρόσβασης έχουν εφαρμογή σε αποθετήρια που αναπτύσσονται στο πλαίσιο Ιδρυμάτων (πχ. Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων) και συγκεντρώνουν την ερευνητική παραγωγή των μελών τους (ιδρυματικά αποθετήρια). Οι πολιτικές πρόσβασης έχουν επίσης εφαρμογή σε θεματικά αποθετήρια (πχ. E-LIS) αλλά και σε αποθετήρια με πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. Europeana). Οι πολιτικές αποτελούν σημαντικό πεδίο έρευνας, καθώς εξαρτώνται από παράγοντες όπως η μέθοδος πρόσκτησης, η πνευματική ιδιοκτησία και ο τύπος του περιεχομένου (ψηφιοποιημένο ή πρωτογενώς ψηφιακό). Η ανάπτυξη μοντέλων και καλών πρακτικών που ενσωματώνονται στις πολιτικές πρόσβασης, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απήχηση που έχουν τα ψηφιακά αποθετήρια στους χρήστες και διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης.
Κωδ. Θέσης
APP41198
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Πολιτικές Πρόσβασης ψηφιακών αποθετηρίων».
Τμήμα
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-31
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/06/2024
Λήξη προκήρυξης
06/08/2024