ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της Γενετικής Βελτίωσης σε φυτά που χρησιμοποιούνται στη διατροφή παραγωγικών ζώων, με έμφαση στα καλλιεργούμενα ψυχανθή και αγροστώδη. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών βελτίωσης στον αγρό για τη δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών, μελέτη και διαχείριση του γενετικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση και προσαρμογή του στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εφαρμογή διαχρονικών ή/και διατοπικών πειραμάτων αξιολόγησης ή ανάπτυξης γενοτύπων για αειφορικά συστήματα καλλιέργειας και διαχείριση των ποικιλιών με στόχο τη γενετική καθαρότητα και αξιοποίηση στη σποροπαραγωγή.
Κωδ. Θέσης
APP41111
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Γνωστικό αντικείμενο
Γενετική Βελτίωση Κτηνοτροφικών Φυτών
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-31
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
04/06/2024
Λήξη προκήρυξης
15/07/2024