Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Ιστορίας» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: «Η Διδακτική της Ιστορίας είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στον οποίον συναντώνται και συνομιλούν η ιστορία και οι ιστορικές επιστήμες με τις παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήμες και, εσχάτως, με νέα πεδία, όπως η διαπολιτισμική και μουσειακή εκπαίδευση, οι μνημονικές σπουδές, οι σπουδές του ιστορικού τραύματος, η δημόσια ιστορία κ.ά. Ο στενός πυρήνας της Διδακτικής της Ιστορίας εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση όσον αφορά στην παρελθοντική και συγχρονική της διάσταση. Ειδικότερα μελετάται η σχολική ιστοριογραφία (αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια) ως προς: τις ιδεολογικές παραμέτρους και τις επιστημολογικές της προκείμενες, τη σύνδεση με την ακαδημαϊκή ιστοριογραφία ως κύρια επιστήμη αναφοράς, την αναπαραγωγή εθνικών ιδεολογιών, την πραγμάτευση ευαίσθητων και συγκρουσιακών ιστορικών ζητημάτων κ.ά. Στην εφαρμοσμένη Διδακτική της Ιστορίας εντάσσεται η σύνταξη προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών εγχειριδίων, η διδακτική μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και γενετικής ιστορικής συνείδησης, καθώς και την καλλιέργεια δημοκρατικής πολιτότητας και κουλτούρας. Από θεματική άποψη η νέα Διδακτική της Ιστορίας δίνει προτεραιότητα στα πεδία της τοπικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, της ιστορίας της εκπαίδευσης, της ιστορίας της τέχνης, της προφορικής ιστορίας, της ψηφιακής ιστορίας κλπ. Τον ευρύτερο κύκλο του γνωστικού αντικειμένου καταλαμβάνουν ζητήματα διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης και κουλτούρας. Μελετώνται οι δημόσιες ιστορικές αναπαραστάσεις (γραπτές, εικονιστικές, πολυμεσικές) και οι μνημονικές πρακτικές, με σκοπό να αποκαλυφθούν οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το ιστορικό παρελθόν και, ως εκ τούτου, συγκροτούν ερμηνευτικά σχήματα για το παρόν».
Κωδ. Θέσης
APP41044
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Διδακτική της Ιστορίας
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-28
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
05/06/2024
Λήξη προκήρυξης
05/08/2024