Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, καλύπτει ένα πλήρες γνωστικό αντικείμενο. Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας από τους πιο βασικούς κλάδους της Ψυχολογίας στον οποίο συγκεντρώνεται και συστηματοποιείται θεωρητική και ερευνητική γνώση με στόχο την κατανόηση διεργασιών και φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικά ή υπονοούμενα κοινωνικά πλαίσια, όπως και φαινομένων ιδεολογικής αναπαραγωγής και κοινωνικής μεταβολής. Στη μελέτη των φαινομένων αυτών δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση του ενδο-ατομικού, δι-ατομικού, διομαδικού και ιδεολογικού επιπέδου ανάλυσης. Ενδεικτικά, τα πλέον καθιερωμένα πεδία μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας περιλαμβάνουν: την κοινωνική νόηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις διομαδικές σχέσεις, την κοινωνική επιρροή, την επιθετικότητα, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά και τις συλλογικές δράσεις, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και την ιδεολογία, τις λογο(ψυχολογικές) πρακτικές και κατασκευές των κοινωνικών φαινομένων και τη ρητορική. Τα φαινόμενα αυτά εξετάζονται μέσω ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων έρευνας.
Κωδ. Θέσης
APP40998
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Ψυχολογία
Τμήμα
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
31/05/2024
Λήξη προκήρυξης
31/07/2024