Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία

«Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική μελετά τη συμπεριφορά των επί μέρους οικονομικών οντοτήτων, δηλαδή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, τις αλληλεπιδράσεις αυτών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις επιπτώσεις των διαφόρων πολιτικών επί των οικονομικών συμπεριφορών και της λειτουργίας των αγορών. Η Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ανάλογα με το υπό μελέτη οικονομικό περιβάλλον. Η προκηρυχθείσα θέση αφορά σε όλα αυτά τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα καθώς και σε όλους τους τομείς εφαρμογών».
Κωδ. Θέσης
APP40873
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Τμήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
24/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024