Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 65628/16-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου αποτελεί το φαινόμενο του συνταγματισμού, στη διαχρονική, συγχρονική και συγκριτική του διάσταση (εθνικό, συγκριτικό, ευρωπαϊκό και ενωσιακό συνταγματικό δίκαιο). Ειδικότερα στο αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου εντάσσονται:
1. Η θεωρία περί κράτους (πολιτειολογία), δηλαδή η γέννηση του κρατικού φαινομένου, τα στοιχεία του κράτους, οι λειτουργίες του και προοπτικές μετεξέλιξης του κράτους και συνταγματικής συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομιμοποίησή της και τα συνταγματικής υφής χαρακτηριστικά της.
2. Η γενική συνταγματική θεωρία σχετικά με το συνταγματικό φαινόμενο, την έννοια και τις διακρίσεις του Συντάγματος, ως ουσιαστικού και τυπικού, του γραπτού δηλ. κώδικα κανόνων με αυξημένη τυπική δύναμη που καθορίζει τα όργανα της Πολιτείας, τις αρμοδιότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις, την οργάνωση και λειτουργία του κράτους και του πολιτεύματος, τη θέση του ανθρώπου, του πολίτη και των κοινωνικών ομάδων απέναντι στην κρατική εξουσία και τη σχέση της εσωτερικής προς τη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη, αλλά και των θεμελιωδών αρχών που εντάσσονται στο ουσιαστικό σύνταγμα κα την καμπύλη του συνταγματισμού. Επίσης, η έννοια και το περιεχόμενο της συντακτικής εξουσίας (θέσπιση του Συντάγματος) και της αναθεωρητικής λειτουργίας, οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές (δημοκρατική, κοινωνικό κράτος δικαίου, αντιπροσωπευτικό σύστημα, αρχή της διάκρισης των εξουσιών κ.λπ.) καθώς και η θεωρία και η πράξη σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο
της κρατικής δράσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η μεθοδολογία ερμηνείας του Συντάγματος.
3. Το ισχύον ελληνικό συνταγματικό δίκαιο κατά το Σύνταγμα 1975/86/2001/08/19, και ειδικότερα η λειτουργία του πολιτεύματος, τα άμεσα όργανα του κράτους (εκλογικό Σώμα, Βουλή, κυβέρνηση, δικαστήρια, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανεξάρτητες αρχές), οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους (διορισμός της κυβέρνησης, διάλυση της Βουλής, κ.λπ.), η σχέση εθνικού, ενωσιακού και
διεθνούς δικαίου, η δικαιοπαραγωγική διαδικασία (νόμος: έννοια και διακρίσεις, νομοθετική εξουσιοδότηση και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης, κανονισμός της βουλής, διεθνές δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο) και οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας.
4. Η έννοια, τυπολογία και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (ατομικών, πολιτικών, οικονομικο-κοινωνικών κ.λπ.) στην πολυεπίπεδη συνάρθρωσή τους (εθνική, ενωσιακή, ευρωπαϊκή και διεθνής προστασία). Ειδικότερα εξετάζονται οι φορείς και αποδέκτες δικαιωμάτων, οι περιορισμοί, η συρροή και σύγκρουσή τους, καθώς και ειδικότερα δικαιώματα έτσι όπως κατοχυρώνονται στο ελληνικό Σύνταγμα, στη συγκριτική τους αποτύπωση, στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα διεθνή κείμενα προστασίας.
5. Η ελληνική και ευρωπαϊκή συνταγματική ιστορία, εντός των διεθνών συμφραζομένων της, που σημαίνει τη διαχρονική εξέταση του συνταγματικού φαινομένου, και ιδίως, η εξέταση των ελληνικών συνταγμάτων από την Επανάσταση μέχρι σήμερα, η συγκριτική μελέτη τους και η επιστημονική αξιολόγησή τους.
6. Ειδικότερα συνταγματικά ζητήματα και αναπτυσσόμενα αντικείμενα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι προκλήσεις της βιοϊατρικής και της τεχνολογίας, οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της τεχνητής νοημοσύνη κ.λπ.
Κωδ. Θέσης
APP40836
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΝΟΜΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συνταγματικό Δίκαιο
Τμήμα
ΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
24/07/2024