ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής» περιλαμβάνει τη θεωρία, δηλαδή τη λογική της δόμησης των βιβλιογραφικών εγγράφων και των πληροφοριακών προϊόντων που παράγονται από το σύνολο των αναγραφών αυτών. Λαμβάνει επίσης υπόψη του τις αρχές του ¨βιβλιογραφικού ελέγχου¨ , όπως αυτός εφαρμόζεται στο ψηφιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει ακόμα τις τεχνικές και τα εργαλεία (AACR2, ISBDs, RDA) που χρησιμοποιούνται στις βιβλιοθήκες για τη δημιουργία εγγράφων (βιβλιογραφική περιγραφή) καθώς και τα βιβλιογραφικά πρότυπα (MARC, UNIMARC, DC, κ.λπ.) που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των βιβλιοθηκονομικών πληροφοριακών συστημάτων. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά διαχείριση βιβλιογραφικού τύπου τεκμηρίων ανεξαρτήτως μορφής (έντυπη, ψηφιακή) καθώς και τις αναγωγές ποικίλων πληροφοριών σε βιβλιογραφικού τύπου εγγραφές καθώς και στην παραγωγή καθιερωμένων αρχείων. Εστιάζει επίσης, στη θεωρία της αξιοποίησης των βιβλιογραφικών εγγράφων (και βάσεων) στο πληροφοριακό γίγνεσθαι των βιβλιοθηκών.
Κωδ. Θέσης
APP40815
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Θεωρία και πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής»
Τμήμα
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024