ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο «Προσαρμοστικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες στην πολιτιστική πληροφόρηση» είναι διεπιστημονικό, ευρισκόμενο στην τομή της επιστήμης της πληροφόρησης και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Στην περιοχή αυτή, (α) η επιστήμη της πληροφόρησης συνεισφέρει μεθόδους σχεδιασμού εφαρμογών και διεπαφών για την υλοποίηση συστημάτων πληροφόρησης με εφαρμογές στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στους οργανισμούς πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, αρχεία και κυρίως μουσεία) (β) οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες συνεισφέρουν γνωστικά και ψυχολογικά μοντέλα, καθώς και μοντέλα συμπεριφοράς χρηστών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα συστήματα πληροφόρησης για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Με δεδομένο ότι τα συστήματα πληροφόρησης ενσωματώνουν έρευνα, μεθοδολογίες και τεχνολογίες από όλες τις εμπλεκόμενες επιστήμες, απαιτούνται διεπιστημονικές μέθοδοι αξιολόγησης που να διατέμνουν όλες τις προαναφερθείσες θεματικές περιοχές.
Κωδ. Θέσης
APP40809
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Προσαρμοστικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες στην πολιτιστική πληροφόρηση»
Τμήμα
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
23/05/2024
Λήξη προκήρυξης
23/07/2024