Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64997/14-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Μελέτη των αλληλεπιδράσεων των άγριων χερσαίων σπονδυλόζωων με το περιβάλλον, καθώς και στη ρύθμιση της αφθονίας, χωροκατανομής και της ποιότητας των άγριων ζώων (θηλαστικών, πτηνών, ερπετών και αμφιβίων) με τη λήψη κατάλληλων μέτρων είτε άμεσα στους πληθυσμούς είτε έμμεσα στα ενδιαιτήματά τους, για να ικανοποιηθούν οι βιολογικές τους απαιτήσεις, καθώς και οι ανάγκες του ανθρώπου. Στόχος αυτών των μέτρων είναι η διατήρηση ή αύξηση του πληθυσμού των απειλούμενων ειδών, η διατήρηση σε κατάλληλα πληθυσμιακά επίπεδα των θηραματικών ή ανεπιθύμητων ειδών και η διατήρηση ή βελτίωση της βιολογικής ποικιλότητας. Ειδικές θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος εντασσόμενες στο γνωστικό αντικείμενο είναι: Μέθοδοι εκτίμησης της αφθονίας πληθυσμού ειδών άγριας πανίδας και της συστηματικής παρακολούθησής τους διαχρονικά. Πρότυπα κατανομής ειδών στο χώρο. Ανάλυση σχέσεων άγριας πανίδας - ενδιαιτήματος. Μέθοδοι αξιολόγησης ενδιαιτήματος αναπαραγωγής. Δυναμική πληθυσμού, δημογραφικοί και γεωγραφικοί παράγοντες.
Εκτίμηση τροφικών συνηθειών, τροφικά πρότυπα, σημασία στην ευρωστία του είδους, επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας. Σχέσεις θηρευτή-λείας. Αξιολόγηση των επιπτώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες στην άγρια πανίδα και διαχείριση.
Κωδ. Θέσης
APP40783
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας
Τμήμα
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-17
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024