Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64218/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ισοδύναμα δυο επιμέρους κλάδους της επιστήμης της Ψυχολογίας, αυτόν της Σχολικής Ψυχολογίας και της Σχολικής Συμβουλευτικής. Ο πρώτος κλάδος «Σχολική Ψυχολογία» αποτελεί έναν αυτοτελή και εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας, ο οποίος ασχολείται με παιδιά, εφήβους νέους, οικογένειες και σχολικές διεργασίες, μέσα από μια κριτική προσέγγιση. Το ενδιαφέρον της Σχολικής Ψυχολογίας επικεντρώνεται τόσο σε ατομικό όσο και σε συστημικό επίπεδο, στη μελέτη των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους, στην αξιολόγη-
ση της μάθησης και των δυσκολιών της, καθώς και στη μελέτη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων. Ο τελικός στόχος αφορά τη διαμόρφωση υποστηρικτικών και ασφαλών περιβαλλόντων μάθησης που διευκολύνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία και την κοινωνική και συναισθηματική ένταξη και επάρκεια όλων των μαθητών/τριών, μέσα από τις σχέσεις τους με το σχολικό πλαίσιο. Ο δεύτερος κλάδος, «Σχολική Συμβουλευτική», αποτελεί υπό-ειδικότητα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και ασχολείται με την ανάπτυξη και την αμοιβαία προσαρμογή των παιδιών/εφήβων και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Κωδ. Θέσης
APP40776
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Σχολική Ψυχολογία
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024