Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64205/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η Μικροπαλαιοντολογία αποτελεί αντικείμενο της Παλαιοντολογίας και ασχολείται με τη μελέτη χαρακτηριστικών ομάδων μικροαπολιθωμάτων (π.χ. βενθονικών και πλαγκτονικών Τρηματοφόρων, Κοκκολιθοφόρων, Ακτινοζώων, Πυριτομαστιγοφόρων, Διατόμων κ.α.) όσον αφορά τη μορφολογία τους, τη συστηματική τους ταξινόμηση, την οικολογία/βιογεωγραφία τους, την εξέλιξη - στρωματογραφική τους εξάπλωση, καθώς και τη διατήρηση/απολίθωσή τους και την συμβολή τους στην ιζηματογένεση. Το αντικείμενο αφορά τόσο την μελέτη των απολιθωμένων μορφών του παρελθόντος όσο και των αντιπροσώπων τους στα σύγχρονα υδάτινα περιβάλλοντα. Τα μικροαπολιθώματα καθώς αποτελούν ή βρίσκονται κοντά στη βάση της τροφικής αλυσίδας και
παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς αναπαραγωγής, ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε περιβαλλοντική/παλαιοπεριβαλλοντική μεταβολή. Μέσω της εξέτασής τους με τη χρήση μικροσκοπίου και της εφαρμογής βιομετρικών μεθόδων, και μέσω της ανάλυσης των συγκεντρώσεων των μικροαπολιθωμάτων και του προσδιορισμού εξειδικευμένων δεικτών, επιτυγχάνονται/πραγματοποιούνται
παλαιο-βιογεωγραφικές, παλαιο-ωκεανογραφικές και παλαιοπεριβαλλοντικές/παλαιογεωγραφικές προσεγγίσεις και αναπαραστάσεις. Βασικό στόχο της Μικροπαλαιοντολογίας αποτελεί η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που πιστοποιούν και ποσοτικοποιούν την επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών και διακυμάνσεων στο χώρο και στο χρόνο, είτε αυτές οφείλονται σε φυσικούς
παράγοντες, είτε σε ανθρωπογενή δραστηριότητα (π.χ. ρύπανση).
Κωδ. Θέσης
APP40773
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Μικροπαλαιοντολογία
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024