Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 64211/10-5-2024 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της Τοπογραφίας με έμφαση στις μετρήσεις, επεξεργασία και απεικόνιση που αφορούν κλασικές και σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές (όπως Total stations, GNSS, LaserScanner, UAVs, Drones, Lidar, indoor positioning sensors, SLAM) καθώς και στις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα για τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και διάθεση των δεδομένων (Internet of Things-IoT) για την απεικόνιση και τη μελέτη γεωμετρικών, δυναμικών και κινηματικών χαρακτηριστικών του γήινου χώρου
σε διάφορες κλίμακες. Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει πλήρως στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας και των Εργαστηρίων του και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσιμων συνεργειών με συναφείς επιστημονικούς κλάδους Μηχανικών και Γεωεπιστημών που σχετίζονται με τη συλλογή, την ανάλυση και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων για την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και ερευνητικών εφαρμογών.
Κωδ. Θέσης
APP40741
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Αποτυπώσεις, χαράξεις και απεικονίσεις του γήινου χώρου με τοπογραφικές μεθόδους και εφαρμογές γεωματικής
Τμήμα
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-14
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
18/07/2024