Επίκουρος Καθηγητής

Μια (1) κενή οργανική θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοφυσική»|ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:Το γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοφυσική» αφορά στη μελέτη των φυσικών αρχών, που διέπουν τα βιομοριακά συστήματα, και την κατανόησή τους σε μοριακό και ατομικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξηγήσει την βιολογική λειτουργία με όρους τρισδιάστατης μοριακής δομής, δυναμικής και οργάνωσης, από μεμονωμένα βιολογικά μακρομόρια έως υπερμοριακές δομές. Η μεθοδολογία αφορά σε πειραματικές και όχι υπολογιστικές τεχνικές φυσικής, όπως η περίθλαση ακτίνων Χ, η σκέδαση ακτίνων Χ, η ηλεκτρονιακή μικροσκοπία, οι φασματοσκοπίες ΝMR, κυκλικού διχρωϊσμού, θερμιδομετρία, κ.ά.
Κωδ. Θέσης
APP40732
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή Βιοφυσική
Τμήμα
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
17/07/2024