Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση και Μειονότητες» και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου ως εξής: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην ειδίκευση της Κοινωνικής Εργασίας στο πεδίο της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης με μειονότητες που επικεντρώνεται στην ανάδειξη της ανάπτυξης επικοινωνίας και της συμμετοχικότητας των ατόμων, των ομάδων και των κοινοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, αλληλοσυσχέτισης και της δημιουργίας δικτύων με στόχο την κοινωνική ένταξη, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας, την ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και αυτο-οργάνωσης. Η θέση εξειδικεύεται στην Κοινωνική Εργασία με πολιτισμικά διαφέρουσες ομάδες και Μειονότητες».
Κωδ. Θέσης
APP40730
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Εργασία, Κοινωνικοπολιτισμική Εμψύχωση και Μειονότητες
Τμήμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-09
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
22/05/2024
Λήξη προκήρυξης
22/07/2024