ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μοντέλων μαθηματικού προγραμματισμού και υπολογιστικών τεχνικών για την αποτίμηση της αποδοτικότητας συστημάτων και διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση τους. Ως συστήματα και διαδικασίες θεωρούνται οντότητες που δέχονται εισροές ώστε να αποδίδουν εκροές και έχουν απλή ή σύνθετη δομή. Τα συστήματα και οι διαδικασίες με σύνθετη δομή αποτελούνται από πολλά μέρη που συνθέτουν ένα δίκτυο υπο-συστημάτων ή υπο-διαδικασιών, όπως για παράδειγμα οι βιομηχανικές διαδικασίες. Στο γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές και τεχνικές αποτίμησης της αποδοτικότητας συστημάτων και διαδικασιών σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας.
Κωδ. Θέσης
APP40726
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/05/2024
Λήξη προκήρυξης
17/07/2024