ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Κινητών και
Δορυφορικών Επικοινωνιών»
Κωδ. Θέσης
APP40715
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Κινητών και Δορυφορικών Επικοινωνιών
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/05/2024
Λήξη προκήρυξης
16/07/2024