Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή/τριας Γ΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες»

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να είναι κοινωνικοί/πολιτικοί επιστήμονες με ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες» σε ένα ή περισσότερα από τα εξής επιμέρους πεδία: i) Μελέτη της πολιτικής έκφρασης καταπιεσμένων ή περιθωριακών, έναντι της πλειοψηφίας, ομάδων, η οποία συνδέεται με την διεκδίκηση ιδιαίτερης ταυτότητας. ii) Μελέτη της πολλαπλότητας των ταυτοτήτων κάθε ατόμου και της δυναμικής τουςμιεράρχησης, καθώς και των τρόπων με τους οποίους οι ταυτότητες αυτές αποκτούν πολιτική διάσταση, επηρεάζοντας στάσεις και συμπεριφορές. iii) Μελέτη των ποικίλων τρόπων με τους οποίους ομάδες με διακριτή ταυτότητα διεκδικούν λόγο και παρέμβαση στις ασκούμενες πολιτικές. iv) Μελέτη της εθνικής ταυτότητας ή της ταυτότητας της πλειοψηφίας και της σχέσης της με τις υπόλοιπες ταυτότητες. Απαραίτητη είναι, επίσης, η τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών πεδίου ή/και στη δευτερογενή επεξεργασία και ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών δεδομένων με τη χρήση ποσοτικών ή/και ποιοτικών μεθόδων ανάλυσης.
Κωδ. Θέσης
APP40692
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΚΚΕ
Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτικές και πολιτισμικές ταυτότητες
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2024-05-10
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
14/05/2024
Λήξη προκήρυξης
17/06/2024