Παράταση της προθεσμίας για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση (Αριθμ. Φ122.1/94468/Ζ2) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5254, τ. Β', 30.08.2023, η προθεσμία για την κατάρτιση των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων παρατείνεται μέχρι και 31/10/2023.

Συνημμένα το σχετικό ΦΕΚ.