ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Το γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομικά" καλύπτει γνωστικά πεδία που σχετίζονται με το αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, αφορά τη χρηματοοικονομική διοίκηση, τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, την αξιολόγηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το κόστος κεφαλαίου, τον κίνδυνο και την απόδοση, την θεωρία χαρτοφυλακίου, την αποτίμηση κινητών αξιών, την εταιρική χρηματοδότηση, την μερισματική πολιτική καθώς και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Κωδ. Θέσης
APP37212
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
28/11/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023