ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Ελληνική Ιστορία, 1821-1922»
Κωδ. Θέσης
APP37201
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Νεότερη Ελληνική Ιστορία, 1821-1922
Τμήμα
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-16
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/11/2023
Λήξη προκήρυξης
22/01/2024