ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στην μελέτη των φυσικών διεργασιών (εξωγενών αλλά και ενδογενών) καθώς και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν, διαμορφώνουν και μεταβάλλουν το γήινο ανάγλυφο. Επίσης, περιλαμβάνει τη μελέτη των γεωμορφών, οι οποίες είναι το αποτέλεσμα της δράσης των παραπάνω διεργασιών σε διάφορα περιβάλλοντα. Το αντικείμενο της Γεωμορφολογίας καλύπτει την Ποτάμια Γεωμορφολογία, την Καρστική Γεωμορφολογία, την Παράκτια Γεωμορφολογία, την Αιολική Γεωμορφολογία, την Παγετώδη- Περιπαγετώδη Γεωμορφολογία, τη Λιμναία Γεωμορφολογία, τη Τεκτονική Γεωμορφολογία, τη Γεωμορφολογία των Πρανών, την Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία, τη Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση. Η εξέλιξη και οι μεταβολές του γήινου αναγλύφου, όπως επίσης η διαχρονική παρακολούθηση και καταγραφή τους, η ποσοτικοποίηση όλων των σχετικών φυσικών παραγόντων, αποτελούν βασικά συστατικά του γνωστικού αντικειμένου αυτού. Η Γεωμορφολογία ασχολείται με τα Τεταρτογενή Ιζήματα (και εδάφη), την παλαιογεωγραφική αναπαράσταση περιοχών κατά το Τεταρτογενές, καθώς και με την Επιφανειακή Υδρολογία (κίνηση του νερού κατά μήκος των υδρογραφικών δικτύων). Αντικείμενο επίσης της Γεωμορφολογίας και των εφαρμογών της είναι η μελέτη και η εκτίμηση των Γεωμορφολογικών Κινδύνων με τη χρήση κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. Συμπληρωματικά σημαντική είναι η συνεισφορά της Γεωμορφολογίας στον καθορισμό χρήσεων Γης αξιοποιώντας το γήινο ανάγλυφο και τις μεταβολές του.
Κωδ. Θέσης
APP37176
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Τμήμα
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024