Αναπληρωτής Καθηγητής

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. σε μόνιμη θέση καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία - Φυσικό Περιβάλλον, Παιδεία και Πολιτισμική Κληρονομιά» | Περιγραφή θέσης:
Οικολογική κρίση από ηθικής πλευράς, Οικολογία και Πολιτισμός, Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωπος, Υδάτινο περιβάλλον, πολιτισμική και ηθική αξία.
Κωδ. Θέσης
APP37150
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Οικολογία - Φυσικό Περιβάλλον, Παιδεία και Πολιτισμική Κληρονομιά
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
16/11/2023
Λήξη προκήρυξης
16/01/2024