Επίκουρος Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 17799/31-10-2023 (κενή θέση). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας με έμφαση στις Προεπιστημονικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο» επικεντρώνεται σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο στην παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο πλαίσιο της εκπαίδευσης παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας. Περιλαμβάνει και εξετάζει διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης με ψηφιακά μέσα, θέματα έρευνας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, τη μάθηση στην προσχολική ηλικία, την εισαγωγή νέων μεθοδολογιών εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας, όπως ψηφιακά και μικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά μαθήματα και ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα. Περιλαμβάνει επίσης τη σχέση των μικρών παιδιών με τις ΤΠΕ, τον ψηφιακό γραμματισμό στις μικρές ηλικίες και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές της τεχνολογίας στην επικοινωνία και τη μάθηση προεπιστημονικών εννοιών, δηλαδή πρώιμων εννοιολογικών κατασκευών των μικρών παιδιών, καθώς και τον ρόλο των ΤΠΕ σε περιβάλλοντα μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.
Στο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνεται τόσο η θεωρητική εκπαίδευση όσο και η πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού, κατανόησης των ΤΠΕ και της αξιοποίησής τους στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη διδασκαλία και τη μάθηση των μικρών παιδιών.
Κωδ. Θέσης
APP37085
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας με έμφαση στις Προεπιστημονικές Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο
Τμήμα
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-07
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
11/01/2024