Επίκουρος Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική διαιτολογία και διατροφή στις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Η υπό περιγραφή θέση καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές και κλινικοεργαστηριακές ανάγκες στο εν λόγω γνωστικό αντικειμένου καλύπτοντας το τις δραστηριότητες και σύγχρονες ανάγκες του ευρέως εξελισσόμενου φάσματος της κλινικής διατροφολογίας και διαιτολογίας που υποστηρίζει την Ρευματολογία και τις Μυοσκελετικές Παθήσεις. Η Ρευματολογία αποτελεί ειδικότητα αιχμής της Παθολογίας και η ανάγκη κάλυψης των αναγκών της διατροφολογικής υποστήριξης των ασθενών με ρευματικά νοσήματα, αυτοάνοσα και μη ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Η υπό περιγραφή θέση καλύπτει τις διδακτικές, ερευνητικές, ακαδημαϊκές και κλινικοεργαστηριακές ανάγκες στο εν λόγω γνωστικό αντικειμένου καλύπτοντας το τις δραστηριότητες και σύγχρονες ανάγκες του ευρέως εξελισσόμενου φάσματος της κλινικής διατροφολογίας και διαιτολογίας που υποστηρίζει την Ρευματολογία και τις Μυοσκελετικές Παθήσεις. Η Ρευματολογία αποτελεί ειδικότητα αιχμής της Παθολογίας και η ανάγκη κάλυψης των αναγκών της διατροφολογικής υποστήριξης των ασθενών με ρευματικά νοσήματα, αυτοάνοσα και μη καθώς και μυοσκελετικές παθήσεις διαφέρουν λόγω της πολυπλοκότητας των συνοσηροτήτων, των επιπλοκών λόγω της θεραπευτικής προσέγγισης και πολυφαρμακίας καθώς και της ανοσοκαταστολής επαγώμενης από τα φάρμακα. Οι ασθενείς με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις ανάλογης φύσης αυξάνονται συνεχώς και σύγχρονες επιδημιολογικές παθήσεις υπολογίζουν ότι 7-15% του γενικού πληθυσμού θα υποφέρουν κατά την διάρκεια της ζωής τους από τις νόσους αυτές. Ο ρόλος της διατροφής, των συμπληρωμάτων της διατροφής και της εξειδικευμένης δίαιτας είναι ένας εξαιρετικά αναπτυσσόμενος κλάδος της κλινικής διαιτολογίας. Πανεπιστημιακά και κλινικά κέντρα αριστείας στην αλλοδαπή με επίκεντρο το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο έχουν εστιάσει και εξειδικευτεί που θεραπεύει τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές ανάγκες σε επίπεδο προαγωγής της έρευνας, της διδαχής των φοιτητών ιατρικής και βιοϊατρικών επιστημών με την εισαγωγή μαθημάτων, της προαγωγής της επιστήμης με μεταφραστική και βασική έρευνα και εν τέλει της εξυπηρέτησης των διαφόρων κοινωνικών και κλινικών αναγκών που προάγει την ποιότητα ζωής και την υγεία των ασθενών με τις αναφερόμενες παθήσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει επιδοθεί και στον ρόλο της ανοσοδιατροφής και της αντιφλεγμονώδους δίαιτας που χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική προσέγγιση της θεραπευτικής αγωγής για την πληρέστερη και βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών. Τελικός σκοπός είναι η βελτίωση της υγείας, πρόγνωσης και ποιότητας ζωής των ασθενών με ρευματικά και άλλα νοσήματα, φλεγμονώδη και μη, και την υποστήριξή τους με διατροφικούς παράγοντες και διαιτητικές παρεμβάσεις. Το γνωστικό αντικείμενο θεραπεύεται από διατροφολόγους με εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο στις αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις, στις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις εν γένει και στην ανοσοδιατροφή αυτοάνοσων παθήσεων. Οι υποψήφιοι έχουν στοχευμένη εμπειρία στην εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών πρωτοκόλλων, με στόχο την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το αντικείμενο και πολύχρονη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με τα όργανα της Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιστημονικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο επιβεβαιώνεται με δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά υψηλής αναγνωσιμότητας.
Κωδ. Θέσης
APP37034
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Κλινική διαιτολογία και διατροφή στις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
10/01/2024