Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ)

Προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Υδραυλική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα» και συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου: Κυματισμοί: γένεση, μετασχηματισμοί και διαμόρφωσή τους στον παράκτιο χώρο. Μεταβολές στάθμης θάλασσας. Θαλάσσια κυκλοφορία. Παράκτια κυκλοφορία και κυματογενή ρεύματα. Τσουνάμι. Διάχυση και διασπορά ρύπων στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Παράκτια στερεομεταφορά και μορφοδυναμική ακτών. Αλληλεπίδραση παράκτιων και λιμενικών έργων με κυματισμούς και με το παράκτιο περιβάλλον. Σχεδιασμός και μελέτη τεχνικών έργων και μεθόδων προστασίας ακτών. Σχεδιασμός και μελέτη λιμένων και λιμενικών έργων. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών ομοιωμάτων στα ανωτέρω αντικείμενα (Γνωστικό αντικείμενο στην αγγλική: “Maritime Hydraulics, Coastal and Harbour Works” και συνοπτική περιγραφή: Waves: generation, propagation and transformation in coastal areas. Sea level variations. Ocean circulation. Coastal circulation and wave-generated currents. Tsunamis. Diffusion and dispersion of pollutants in the marine and coastal environment. Coastal sediment transport and coastal morphodynamics. Interaction of coastal and harbor works with waves and with the coastal environment. Design and study of coastal protection structures and methods. Design and study of harbours and harbour works. Development and implementation of computational models in the above topics).
Κωδ. Θέσης
APP37005
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Θαλάσσια Υδραυλική, Παράκτια και Λιμενικά Έργα
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
10/11/2023
Λήξη προκήρυξης
10/01/2024