Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 16548/30-10-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Ιστορική Γλωσσολογία έχει ως αντικείμενό της τη διαχρονική μελέτη των γλωσσικών φαινομένων και εστιάζει στα αίτια και τους μηχανισμούς που προκαλούν τη γλωσσική αλλαγή. Οι γλώσσες αλλάζουν ως αποτέλεσμα ενδογενών (βλ. εσωτερική δυναμική) και εξωγενών (βλ. γλωσσικές επαφές) παραγόντων, που λειτουργούν συνδυαστικά. Προκειμένου για την ελληνική, η εξωτερική
της ιστορία είναι στενά συνυφασμένη και με την ιστορία των επαφών της με τις υπόλοιπες γλώσσες των Βαλκανίων. Με το υψηλό κύρος που διέθετε διαχρονικά ως lingua franca και lingua sacra της ευρύτερης περιοχής επηρέασε (αλλά και επηρεάστηκε από) τις γλώσσες αυτές και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της Balkansprachbund.
Η έρευνα των τελευταίων ετών καταδεικνύει ότι η σε βάθος μελέτη των σχέσεων αυτών έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την ιστορία της ελληνικής όσο και για την ιστορία των υπόλοιπων βαλκανικών γλωσσών».
Κωδ. Θέσης
APP36978
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ιστορική Γλωσσολογία με ειδίκευση στις σχέσεις της ελληνικής με άλλες βαλκανικές γλώσσες
Τμήμα
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-11-01
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
08/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/01/2024