ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

«Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο αφορά σε θέματα που άπτονται όλων των ζητημάτων της διοίκησης ποιότητας και της ποιότητας υπηρεσιών των οργανισμών της ναυτιλίας και των μεταφορών, όπως της διοίκησης ολικής ποιότητας, συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα επίτευξης των στόχων ποιότητας μέσω της αξιοποίησης οργανωσιακών πόρων και της υποστήριξης των λειτουργιών της διοίκησης. Ειδικότερα αναφέρεται σε θέματα που άπτονται όλων των διαδικαστικών φάσεων ελέγχου και συμμόρφωσης των ναυτιλιακών εταιρειών και πλοίων προς τις εθνικές, διεθνείς πολιτικές και κανονισμούς καθώς και προς τις απαιτήσεις όλου του πλέγματος των φορέων της ναυτιλίας και των συνδυασμένων μεταφορών που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία και τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων, την ασφαλή και ποιοτική διαχείριση των μέσων καθώς και την προστασία περιβάλλοντος»
Κωδ. Θέσης
APP36944
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σχολή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τμήμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-25
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
03/11/2023
Λήξη προκήρυξης
03/01/2024