Καθηγητής Α' βαθμίδας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή)

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας από ετερογενή συστήματα. Στις μεθόδους περιλαμβάνονται κλασικές τεχνικές επεξεργασίας σημάτων και εικόνων, καθώς και τεχνικές οι οποίες συνδυάζουν την επεξεργασία σημάτων με μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, όπως μέθοδοι ταξινόμησης και ομαδοποίησης σε χαρακτηριστικά που εξάγονται από σήματα και εικόνες. Οι τεχνικές βρίσκουν εφαρμογή στην επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, σημάτων κινησιολογίας, νευροφυσιολογικών σημάτων, σημάτων από διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interfaces). Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ύλη των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όπως: «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος», «Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων», «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», «Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ψηφιακή Υγεία», «Διαγνωστικές, Αισθητηριακές και Απεικονιστικές Τεχνολογίες».
Κωδ. Θέσης
APP36867
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/12/2023