ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Γ'

Συνεκτιμώμενα προσόντα

Εμπειρία στην υλοποίηση αναλυτικών αλγορίθμων ανακατασκευής ιατρικής εικόνας, βασισμένων στην μιγαδική ανάλυση.

Εμπειρία στην ανακατασκευή δεδομένων τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων (PET), τομογράφου εκπομπής μονήρους φωτονίου συνεπικουρούμενου από υπολογιστική τομογραφία (SPECT/CT), και μαγνητικού τομογράφου (MRI).
Θα προτιμηθούν βασικοί τίτλοι σπουδών μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής.
Κωδ. Θέσης
APP36869
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμογές Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Απεικονιστική Ιατρική».
Τμήμα
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
30/12/2023