Αναπληρωτής Καθηγητής (μετά από αίτηση για εξέλιξη μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή)

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (μετά από αίτηση για εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καλύπτει θέματα που σχετίζονται: α) τη μοντελοποίηση και προσομοίωση της λειτουργίας των Δικτύων και εν γένει των Συστημάτων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (β) με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων-Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, (γ) με την ανάπτυξη μεθοδολογιών λειτουργίας των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πλαίσια του Έξυπνου Δικτύου . Μπορεί να καλύψει μεταξύ άλλων τα εξής μαθήματα: Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Διανεμημένη Παραγωγή, Εισαγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα, Ευστάθεια & Προστασία ΣΗΕ
Κωδ. Θέσης
APP36854
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τμήμα
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/12/2023