Αναπληρωτής Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Ψηφιακά Συστήματα». Η θέση αναφέρεται στη λογιστική με τη χρήση των ψηφιακών συστημάτων. Περιλαμβάνει, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λογιστικών, χρηματοοικονομικών, χρηματιστηριακών και τραπεζικών εργασιών, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, για ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη λογιστική, φορολογική διαχείριση, τραπεζικών και χρηματιστηριακών διαδικασιών. Επίσης, την αναγνώριση, αποτίμηση, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων στα σύγχρονα λογιστικά ψηφιακά συστήματα που εφαρμόζονται στις οικονομικές οντότητες, με τη σύνταξη, την ανάλυση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Κωδ. Θέσης
APP36849
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά Ψηφιακά Συστήματα
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
09/11/2023
Λήξη προκήρυξης
09/12/2023