ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (01) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ Β' ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Κωδ. Θέσης
APP36828
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ
Γνωστικό αντικείμενο
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΥΔΡΟΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τμήμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-24
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
06/11/2023
Λήξη προκήρυξης
15/12/2023