Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 88306/25-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στην ανάλυση και εφαρμογή των αρχών της βιωσιμότητας στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Περιλαμβάνονται τα εξής: Σημασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ως εργαλείο λήψης αποφάσεων
διαχείρισης της υπαίθρου. Χωρική διάσταση της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Ισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας των περιοχών της υπαίθρου. Διαφοροποίηση και οργάνωση των δραστηριοτήτων σε περιοχές της υπαίθρου με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη συνετή αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την αποτίμηση της αναπτυξιακής σημασίας των φυσικών πόρων και για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και ευαίσθητων περιοχών της υπαίθρου. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός της
υπαίθρου με έμφαση σε θέματα: διαχείρισης υδατικών πόρων, παράκτιας ζώνης, προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημικών υπηρεσιών, μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη. Η σημασία των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την ισόρροπη σχέση μεταξύ πόλης και υπαίθρου.
Κωδ. Θέσης
APP36778
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και διαχείριση φυσικών πόρων
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024