Αναπληρωτής Καθηγητής

Αριθμ. Προκήρυξης: 84586/10-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων έχει ως αντικείμενο τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις τυπικές, μη τυπικές ή άτυπες μορφές μάθησης, που αντικαθιστούν ή επεκτείνουν την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω αυτών των διαδικασιών, άτομα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία είναι ενταγμένα, κατακτούν γνώσεις, αναπτύσσουν ικανότητες, αποκτούν επαγγελματικά προσόντα, αλλάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, ως διακριτός κλάδος της Παιδαγωγικής που έχει διαμορφώσει ένα σύνολο ερευνητικών δεδομένων και θεωρη-
τικών προσεγγίσεων, λαμβάνει υπόψη το ότι οι εξελίξεις στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεταβολές. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων χρησιμοποιεί ποικίλα ερευνητικά εργαλεία για να κατανοήσει και να ερμηνεύσει το πως διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικές πολιτικές τα συστήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων για ενήλικες, τις παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές οι οποίες αναφέρονται σε ενήλικες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και την αλληλοσυσχέτιση των προηγουμένων με τις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες».
Κωδ. Θέσης
APP36761
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Τμήμα
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024