Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αριθμ. Προκήρυξης: 89398/28-7-2023 (από εξέλιξη). Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Πλαστική Χειρουργική - Κρανιοπροσωπική Χειρουργική», καλύπτει το πλήρες φάσμα της ειδικότητας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και η Κρανιοπροσωπική Χειρουργική ειδικότερα την αντιμετώπιση και αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων κρανιοπροσωπικών διαφορών ενηλίκων και παίδων, ήτοι χειλεουπερωιοσχιστιών, σχιστιών προσώπου, κρανιοσυνοστεώσεων, εγκεφαλοκηλών, κρανιοπροσωπικών τραυματισμών, νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι, περικογχικής-περιοφθάλμιας περιοχής, νεοπλασιών δέρματος και μαλακών μορίων,
εξειδικευμένων αγγειακών και άλλων διαφορών κεφαλής και τραχήλου και σύνθετων ιστικών και λειτουργικών ελλειμμάτων.
Κωδ. Θέσης
APP36759
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γνωστικό αντικείμενο
Πλαστική Χειρουργική - Κρανιοπροσωπική Χειρουργική
Τμήμα
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
30/10/2023
Λήξη προκήρυξης
02/01/2024