ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση είναι ο επιστημονικός κλάδος που συνδέεται με αποφάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, επενδυτικών προγραμμάτων και μερισματικής πολιτικής, με τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης για τους μετόχους της. Επίσης, σε αυτό τον κλάδο περιλαμβάνονται ο εταιρικός έλεγχος και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Η ορθή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης βασίζεται στη σωστή Χρηματοοικονομική Διοίκηση η οποία έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης. Επομένως οι φοιτητές αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή και εποικοδομητική διαχείριση οποιασδήποτε επιχείρησης.
Η επιστημονική έρευνα απασχολεί πρωτίστως τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των Αγορών χρήματος και κεφαλαίου με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων. Λόγω αυτής της σύνδεσης έχουν προκύψει και συνεχίζουν να προκύπτουν νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αφορούν τη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδυτικών προγραμμάτων.
Κωδ. Θέσης
APP36743
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Τμήμα
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
26/10/2023
Λήξη προκήρυξης
26/12/2023