Αναπληρωτής Καθηγητής (ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ)

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική και Εταιρική Διακυβέρνηση» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο επικεντρώνεται θεματικά στη Λογιστική και την Εταιρική Διακυβέρνηση. Ενδεικτικά, η Λογιστική ασχολείται με τη συγκέντρωση, ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων και τον προσδιορισμό της οικονομικής τους κατάστασης και διάρθρωσης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρήση τεχνικών σχετικών με τη σύνταξη και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη δημοσιοποίηση και διάχυση των υποχρεωτικών και εθελοντικών λογιστικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τη λογιστική αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων, όπως των συγχωνεύσεων και εξαγορών και της ποιότητας των λογιστικών κερδών. Αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών αριθμών και διαμορφώνει το πλήθος των διαχειρίσιμων πληροφοριών. Αντίστοιχα, η Εταιρική Διακυβέρνηση εξετάζει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας και ελέγχου της οικονομικής μονάδας που έχουν ως απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των μετόχων και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μηχανισμών ή/και πρακτικών για τη βέλτιστη οικονομική διαχείριση. Στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση δεικτών μέτρησης της ποιότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και η διαμόρφωση ποιοτικών Δηλώσεων Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη βάση της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» (comply or explain), ως αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης διαχείρισης για τη βελτίωση της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, η Λογιστική παράγει την πληροφόρηση και οι μηχανισμοί λειτουργίας και ελέγχου της οικονομικής μονάδας συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας αυτής, ώστε στο ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης να μετατρέπεται σε γνώση και απόφαση. Επομένως, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο υποδηλοί την αποδεδειγμένη ικανότητα έρευνας στο πεδίο της Λογιστικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης που να επιτρέπει την παρακολούθηση των εξελίξεων και τη μεταβίβαση της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία μαθημάτων όπως της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, της Βιώσιμης Λογιστικής — Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της Φορολογικής Λογιστικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Κωδ. Θέσης
APP36739
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Λογιστική και Εταιρική Διακυβέρνηση
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023