Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Ο κορμός του ακαδημαϊκoύ/ερευνητικού πεδίου της συγκεκριμένης θέσης είναι η συμπεριφορά κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος υπό το πρίσμα του δομοστατικού μηχανικού. Ειδικότερα, το επιστημονικό πεδίο της θέσης περιλαμβάνει τη μελέτη της συμπεριφοράς δομικών στοιχείων/κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος υπό διάφορες συνθήκες έντασης ή φόρτισης (π.χ. κάμψη, διάτμηση, μονοτονική ή ανακυκλιζόμενη φόρτιση κ.ά.). Περιλαμβάνει επίσης την αποτίμηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων δομικών στοιχείων/κατασκευών καθώς και τη διερεύνηση νέων μεθόδων/τεχνικών για τη δομική αναβάθμισή τους. Έμφαση δίνεται στην πειραματική συμπεριφορά των δομικών στοιχείων/κατασκευών.
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης καλύπτει ένα από τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν στην κατεύθυνση της Δομοστατικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. Μαθήματα σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση διδάσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Π.Θ. ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι, Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ), υποχρεωτικά μαθήματα τομέα (Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ) και επιλογής μαθήματα τομέα (Αποτίμηση και Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, Προεντεταμένο Σκυρόδεμα και Στοιχεία Γεφυροποιίας, Ειδικά Θέματα Οπλισμένου Σκυροδέματος).
Κωδ. Θέσης
APP36735
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Τμήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023