Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών - Περιβαλλοντικό αποτύπωμα υδατοκαλλιεργειών, Παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του υδάτινου περιβάλλοντος, τόσο στο πεδίο όσο και με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, Ρύπανση υδάτινου περιβάλλοντος και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, Δυναμική πληθυσμών (αναπαραγωγή, παραγωγικότητα και γενετική παραλλακτικότητα θαλάσσιων βενθικών οργανισμών).
Κωδ. Θέσης
APP36736
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον
Τμήμα
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-19
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023