Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης» αναφέρεται στην υποπεριοχή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μελετά θεωρίες, μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές που αφορούν σε υπολογιστικά συστήματα λήψης αποφάσεων. Η υβριδική αναπαράσταση γνώσης είναι η υπολογιστικά επεξεργάσιμη αναπαράσταση γνώσης με αξιοποίηση πολλαπλών περιγραφών, οι οποίες μπορεί να συνδυάζουν πληροφορίες που εξάγονται από δεδομένα ή/και προϋπάρχουσα γνώση. Λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ), ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συστήματα που περιλαμβάνουν την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, όπως βιοϊατρικών εικόνων και βιοσημάτων με εφαρμογές στην υπολογιστικά υποβοηθούμενη λήψη ιατρικών αποφάσεων.
Κωδ. Θέσης
APP36738
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Έμπειρα Συστήματα και Υβριδική Αναπαράσταση Γνώσης
Τμήμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-20
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
27/10/2023
Λήξη προκήρυξης
27/12/2023