ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού:
Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα και Πλαίσια Προγραμματισμού, Ενδιάμεσο
Λογισμικό, Εφαρμογές»
Κωδ. Θέσης
APP36634
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού: Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα και Πλαίσια Προγραμματισμού, Ενδιάμεσο Λογισμικό, Εφαρμογές
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-11
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
21/10/2023
Λήξη προκήρυξης
21/12/2023