ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης περιλαμβάνει σύνθεση και χαρακτηρισμό πολυμερών, γραμμικών ινοποιήσιμων μακρομορίων για κλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές, με μεθόδους προσδιορισμού μοριακών παραμέτρων ομοπολυμερών και συμπολυμερών, τη μελέτη δομής, μορφολογίας, μοριακού βάρους και ιδιοτήτων τους – κλωστοϋφαντουργικών και μη- μέσω ειδικών τεχνικών χαρακτηρισμού, όπως χρωματογραφίας, φασματοσκοπίας, μικροσκοπίας, ωσμωμετρίας, σκέδασης, θερμιδομετρίας, ρεολογίας, περίθλασης.
Κωδ. Θέσης
APP36571
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Τεχνικές χαρακτηρισμού Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών».
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
20/10/2023
Λήξη προκήρυξης
20/12/2023