Αναπληρωτής Καθηγητής

Μια (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Θερμορευστοδυναμική με ενεργειακές εφαρμογές» | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Το γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Θερμορευστοδυναμική με ενεργειακές εφαρμογές» αφορά στη μελέτη Θερμορευστοδυναμικών ροών με σύγχρονες πειραματικές τεχνικές. Περιλαμβάνει την πειραματική μελέτη τυρβωδών και πολυφασικών ροών με μεγάλο εύρος εφαρμογών στη μηχανολογία, την εφαρμογή Laser – οπτικών πειραματικών τεχνικών και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για την επεξεργασία και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων
Κωδ. Θέσης
APP36545
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σχολή
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Γνωστικό αντικείμενο
Πειραματική Θερμορευστοδυναμική με ενεργειακές εφαρμογές
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-12
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023