ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Η΄ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Η θέση αναφέρεται σε υποψηφίους (οπωσδήποτε ειδικότητας Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού) με ακαδημαϊκή γνώση – ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων με εφαρμογή σε συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, ενέργειας και περιβάλλοντος. Οι εν λόγω ποσοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:
• Μεθόδους βελτιστοποίησης (Μαθηματικό Προγραμματισμό)
• Πολυκριτηριακή Ανάλυση
• Ανάλυση Κύκλου Ζωής
• Ανάπτυξη μοντέλων τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης
Μεγάλη έμφαση δίνεται στις μεθόδους και τα εργαλεία βελτιστοποίησης.
Κωδ. Θέσης
APP36542
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Ποσοτικές Μέθοδοι για το Σχεδιασμό και τη Βελτιστοποίηση Συστημάτων Βιομηχανικής Παραγωγής».
Τμήμα
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-13
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
19/10/2023
Λήξη προκήρυξης
19/12/2023