ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών» καλύπτει ένα ευρύ πεδίο μελέτης των τοξικολογικών επιπτώσεων ρυπογόνων ουσιών/ενώσεων ανθρωπογενούς προέλευσης σε υδρόβιους οργανισμούς.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:
(α) την εκτίμηση της τοξικότητας ξενοβιοτικών ουσιών (ρυπογόνων ουσιών) σε υδρόβιους οργανισμούς των γλυκών και αλμυρών υδάτων, μέσω εργαστηριακών μεθόδων και στρατηγικών Βιοπαρακολούθησης,
(β) εργαστηριακές μελέτες εκτίμησης των κυτταροτοξικών, οξειδωτικών και γενοτοξικών επιπτώσεων των ρυπογόνων ουσιών/ενώσεων σε βιολογικά μοντέλα (υδρόβιους οργανισμούς και καλλιέργειες κυττάρων),
(γ) την μελέτη της ικανότητας ξενοβιοτικών ουσιών να επάγουν τοξικές επιπτώσεις, μέσω σηματοδοτικά επαγόμενων μηχανισμών stress,
(δ) φυσικοχημικές αναλύσεις σε λύματα και φυσικά ύδατα, καθώς και εκτίμηση του βιολογικού κινδύνου από την υποβάθμισή τους,
(ε) την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων (chemical and biological testing) για τον έλεγχο της αποδοτικότητας τεχνολογιών απορρύπανσης και επεξεργασίας λυμάτων, προς όφελος των υδάτινων οικοσυστημάτων,

καθώς και θεμάτων που άπτονται:
(α) ενοτήτων των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, όπως (1) Βιολογία Zώων Ι, (2) Βιολογία Ζώων ΙΙ, (3) Ιχθυολογία, (4) Ρύπανση Περιβάλλοντος, και
(β) μαθημάτων του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως (1) Οικολογική Γενετική και Οικοτοξικολογία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικές Επιστήμες», (2) Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ – εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος και (3) Αξιολόγηση, Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικολογία & Διαχείριση Περιβάλλοντος».
Κωδ. Θέσης
APP36485
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
Τοξικολογία Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών
Τμήμα
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-11
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
17/10/2023
Λήξη προκήρυξης
17/12/2023