ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η' ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στη συστηματική εξέταση του ανθρωπογενούς χώρου ως έκφρασης γενικότερων εξελίξεων στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και της πόλης, σε συνάρτηση και με άλλες επιστημονικές περιοχές πέραν της αρχιτεκτονικής. Αποσκοπεί στη σφαιρική κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μέσα από συσχετίσεις με το ευρύτερο πολιτισμικό συγκείμενο της εποχής και σε διαλεκτική σχέση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις του χώρου και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις του.
Κωδ. Θέσης
APP36436
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διεπιστημονικότητα και Σχεδιασμός του Αρχιτεκτονικού Χώρου»
Τμήμα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
18/10/2023
Λήξη προκήρυξης
18/12/2023