ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κατόπιν αιτήματος εξέλιξης). Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο της λήψης αποφάσεων στον τομέα της διοίκησης, με χρήση στοχαστικών και συστημικών μεθόδων για την μοντελοποίηση και ανάλυση γεγονότων κινδύνου σε διοικητικά συστήματα. Οι βασικές συνιστώσες του βρίσκονται στην αλληλεπίδραση της Διοικητικής Επιστήμης, της Μοντελοποίησης και της Ανάλυσης Κινδύνων, καθότι απαιτούνται συνδυαστικές γνώσεις των αναφερθέτων γνωστικών αντικειμένων για την ανάλυση γεγονότων κινδύνου. Το υπόψη γνωστικό αντικείμενο καλύπτει την ανάγκη ανάπτυξης νέων και πρωτότυπων πιθανό-θεωρητικών μοντέλων, βασισμένα στην Θεωρία Κατανομών, για την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση στοχαστικής μοντελοποίησης που είναι ευέλικτη για την αναπαράσταση διαφόρων δομικών στοιχείων των συστημάτων, και την αξιοποίηση τυχαίων μεταβλητών που ακολουθούν κατανομές πιθανότητας. Επιπλέον, περιλαμβάνει την πιθανό-θεωρητική θεμελίωση των ιδιοτήτων, μέσω του υπολογισμού της χαρακτηριστικής συνάρτησης και πιθανογεννήτριας συνάρτησης των προτεινόμενων νέων στοχαστικών μοντέλων, που σε συνδυασμό με την μαθηματική θεμελίωση τους κάνουν εφικτή την συστημική προσέγγιση στην ανάλυση κινδύνων που πραγματεύεται η Διοικητική Επιστήμη για την λήψη αποφάσεων σε περιπτώσεις κινδύνου. Το γνωστικό αντικείμενο θεραπεύει την ανάπτυξη και θεμελίωση πρωτότυπων στοχαστικών μοντέλων με χρήση τυχαίων αθροισμάτων τυχαίων μεταβλητών, στοχαστική προεξόφληση και κεφαλαιοποίηση, στοχαστικά ολοκληρώματα, τυχαίες συστολές, μέγιστα και ελάχιστα ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών και μοντέλα ακεραίου μέρους.
Κωδ. Θέσης
APP36374
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Γνωστικό αντικείμενο
«Διοικητική Επιστήμη και Μοντελοποίηση με έμφαση στην Ανάλυση Κινδύνων με Στοχαστικές και Συστημικές Προσεγγίσεις»
Τμήμα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ημ/νία ΦΕΚ
2023-10-06
Κατάσταση
Ανοιχτή
Έναρξη προκήρυξης
12/10/2023
Λήξη προκήρυξης
12/12/2023